Hashem is the Soul of Souls – Sources

Hashem is the Soul of Souls
Some important sources for advanced study…
נשמתא דכל נשמתין

1] והוא ית”ש הוא האלקים בעל הכחות כולם. שהוא נשמת וחיות ושורש השרשים של הכחות כולם. כמ”ש ואתה מחיה את כולם. כל רגע ממש. ולכן נקרא הוא יתב’ נשמתא דכל נשמתין ועקרא ושרשא דכל עלמין:~ ספר נפש החיים- שער ג – פרק י

2] שמע ה’ אלקינו ה’ אחד. ר”ל לכוין שהוא יתב’ הוא אלקינו בעל הכחות ומקור שורש נשמתנו וחיותנו ושל כל הברואים והעולמות. עתה הויה ואחד ~ ספר נפש החיים ג יא

3] כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל, האלהים, אל נשמת כל הנשמות ~אורות התשובה / פרק טו – יסודות התשובה לפרט ולכלל / י

4] אנכי ה’ אלהיך, פירוש שאני אלהיך שלקחתי אותך לחלקי ונפחתי בך נשמת חיים חלק אלוה ממש… שידוע לכולם שאני אלהיך ונשמתך הוא חלק אלהים ~ ספר באר מים חיים פרשת יתרו – פרק כ

5] שאלהיך ואלהיכם מורה על חלק אלוה שבכל אדם, וזהו שנאמר כי קדוש אני ה’ אלהיכם, שבחינת אלהיכם השראת הקדושה שבכם, יבוא להתפשטות לכל כוחות שבכם, מדריגות קדוש אני כנ”ל, כי לא יהיה מסך מבדיל ותרגישו האלהות שבכם ~ ספר זרע קודש – פרשת קדושים

6] פי’ אנכי ה’ אלקיך הוא חלק אלקי ממעל שנגנז בכל איש ישראל ~ שפת אמת ספר במדבר – לשבועות – שנת [תרל”ט]

Leave a Reply